15 năm phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước tại VN

Trong 15 năm phát triển doanh nghiệp (2001-2014), số doanh nghiệp ngoài nhà nước đã tăng mạnh mẽ, từ 35.000 doanh nghiệp lên 387.000 doanh nghiệp, gấp 11 lần về số lượng, được thành lập trong tất cả các tỉnh thành và các ngành nghề.

Mặc dù phần lớn các doanh nghiệp ngoài nhà nước này có quy mô nhỏ (khoảng dưới 30 công nhân lao động, thậm chí siêu nhỏ, dưới 10 lao động), nhưng chúng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các địa bàn khác nhau. Sau những sửa đổi Luật Doanh Nghiệp và các luật đi kèm từ năm 2005 và năm 2014, hệ thống pháp luật về kinh doanh đã có chuyển biến mạnh. Nhờ vậy các doanh nghiệp ngoài nhà nước từ mức thu hút trực tiếp 1 triệu lao động (năm 2000) đã tăng lên hơn 7 triệu lao động (năm 2014), đồng thời cũng huy động được nguồn vốn đa dạng trong xã hội. Đặc biệt nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân từ mức 10% tổng số doanh nghiệp cả nước năm 2000 nâng lên 53% năm 2014 (tương đương 555 tỷ USD), phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực tư nhân trong nước. Tương ứng, số tài sản cố định và đầu tư dài hạn đã tăng tỷ trọng từ 8% (năm 2000) lên 46% (năm 2014) trong toàn nền kinh tế. Do đó, doanh thu của các doanh nghiệp này, dù hoạt động vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đã tăng được từ 25% (năm 2000) lên 50% (năm 2014), phản ánh sự đóng góp ngày càng tăng của doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Số liệu so sánh các doanh nghiệp ngoài nhà nước với các doanh nghiệp khác trên toàn nền kinh tế VN qua 15 năm 2000-2014 như sau: 

NGUỒN VỐN
       
  Tỷ trọng trong tổng số doanh nghiệp cả nước (%)
Năm                DN Nhà Nước                    DN Ngoài Nhà Nước                DN Nước Ngoài
2000                          67.9                                 10.3                         21.8
2003                          62.1                                 16.5                         21.4
2005                          54.1                                 26.2                         19.8
2008                          39.9                                 43.0                         17.2
2011                          32.7                                 51.3                         16.1
2014                          22.1                                 53.3                         24.6

 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH và ĐẦU TƯ DÀI HẠN
Tỷ trọng trong tổng số doanh nghiệp cả nước (%)
Năm            DN Nhà Nước                    DN Ngoài Nhà Nước               DN Nước Ngoài
2000                   55.8                                  8.2                        35.9
2003                   56.0                                13.2                        30.9
2005                   51.1                                20.6                        28.3
2008                   42.9                                37.1                        20.0
2011                   43.2                                38.5                        18.3
2014                   30.1                                46.3                        23.6

 

DOANH THU
  Tỷ trọng trong tổng số doanh nghiệp cả nước (%)
Năm               DN Nhà Nước                     DN Ngoài Nhà Nước      
             DN Nước Ngoài
2000                     54.9                              25.1                      20.0
2003                     51.2                              30.1                      18.7
2005                     38.7                              38.7                      22.6
2008                     25.4                              55.9                      18.7
2011                     26.5                              53.9                      19.7
2014                     23.7                              49.7                      26.6

 

                                             @@@

 

Trích “Mấy vấn đề phát triển doanh nghiệp 15 năm (2000-2014) và giai đoạn 2011-2014”
của Nguyễn Quang Thái, GS., TSKH., Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam
Đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
Số 4 (443) – Tháng 04/2015
 
Trần Thông (BLL C16)
 Sưu tầm

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Sưu tầm Quản lý 15 năm phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước tại VN