Báo cáo tài chính

Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2017

Thông xin gửi các bạn Báo Cáo Thu-Chi Tài Chính năm 2017 như bên dưới.

Thân mến,

Trần Thông
TM BLL Cựu SV C16

------------------------------------------------------------------------------------------

Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2016

Thông xin gửi các bạn Báo Cáo Thu-Chi Tài Chính năm 2016

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
-----------------------------------------------------------------

Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2015

 Xin gửi các bạn Báo Cáo Thu Chi Quỹ C16 năm 2015.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
--------------------------------------------------------------------

Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2014

Xin gửi các bạn Báo Cáo Thu-Chi Quỹ C16 năm 2014

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
-----------------------------------------------------------------

Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2013

Xin gửi đến các bạn Báo Cáo Thu-Chi Tài Chính Quỹ C16 trong năm 2013.

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính