Báo Cáo TC Quỹ C16 năm 2023.

Gửi các bạn Báo Cáo Thu-Chi Quỹ C16 năm 2023

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16

 

Ngày Nội dung              Số tiền (đ)
Tồn 31/12/2022 mang sang 27,451,491
Thu đóng góp quỹ từ các cựu sv C16 132,738,000
02/01/2023 Nguyễn Hoàng Việt (11) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
02/01/2023 Nguyễn Văn Mười (10) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 2,000,000
02/01/2023 Nguyễn Ngọc Ẩn (02) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,600,000
02/01/2023 Nguyễn Thị Thanh Hương (04) tài trợ CP HM Lần 3-CK 2,000,000
02/01/2023 Lê Thị Ngọc Khoa (04) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
02/01/2023 Trương Hồng Khánh (05) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
02/01/2023 Thái Thị Khoắn (12) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
02/01/2023 Đặng Xuân Cảnh (01) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 2,500,000
02/01/2023 Trần Thị Lệ Nga (02) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 2,500,000
03/01/2023 Nguyễn Hồng Thế (02) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 10,000,000
03/01/2023 Nguyễn Thị Giang (04) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
03/01/2023 Nguyễn Thị Tuyết Sương (03) tài trợ CP HM Lần 3-CK 1,000,000
03/01/2023 Dương Thị Lệ Hoa (03) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
03/01/2023 Huỳnh Ngọc Vân (12) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
03/01/2023 Nguyễn Trọng Độ (02) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 2,000,000
03/01/2023 Trần Kim Tươi (11) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 2,000,000
04/01/2023 Phạm Thị Huệ (08) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
04/01/2023 Nguyễn Văn Tâm (11) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
04/01/2023 Dương Xuân Phát (12) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
04/01/2023 Huỳnh Thị Ngọc Anh (01) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
05/01/2023 Nguyễn Thị Huệ (07) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 5,000,000
05/01/2023 Nguyễn Hoàng Tuấn (03) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 500,000
05/01/2023 Nguyễn Hữu Tân (12) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
05/01/2023 Cao Văn Năm (06) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
06/01/2023 Bùi Nguyên Khánh (08) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 10,000,000
06/01/2023 Chung Nghĩa Nhỏ (02) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 5,000,000
06/01/2023 Trần Minh Hà (09) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
06/01/2023 Trần Văn Thông (05) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 5,000,000
06/01/2023 Trần Quang Lộc (05) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 500,000
06/01/2023 Trần Thị Hạnh (07) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 500,000
06/01/2023 Đặng Quốc Cường (03) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
06/01/2023 Phan Thị Thu (05) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
06/01/2023 Phạm Hồng Huyên (01) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
06/01/2023 Nguyễn Văn Bình (06) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
06/01/2023 Vũ Mạnh Cường (02) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 2,000,000
11/01/2023 Phạm Trần Thọ (08) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
11/01/2023 Thiều Thị Tâm (08) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
19/01/2023 Lê Minh Trang (11) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-CK 1,000,000
04/02/2023 Ngô Bá Lánh (12) tài trợ CP Họp Mặt Lần 3-TM 1,000,000
02/02/2023 Sử Văn Minh (04) đóng góp quỹ -CK 500,000
04/02/2023 Nguyễn Thị Mai (08) đóng góp quỹ -TM 200,000
04/02/2023 Thiều Thị Tâm (08) đóng góp quỹ -TM 300,000
04/02/2023 Hoàng Thanh Lâm (09) đóng góp quỹ -TM 500,000
04/02/2023 Phan Ngọc Minh (09) đóng góp quỹ -TM 1,000,000
04/02/2023 Phan Thị Tuyết Nga (10) đóng góp quỹ -TM 100,000
04/02/2023 Thái Thị Khoắn (12) đóng góp quỹ -TM 100,000
04/02/2023 Đặng Thu Anh Minh (10) đóng góp quỹ 50 Euro -TM 1,250,000
06/02/2023 Nguyễn Văn Năm (03) đóng góp quỹ -CK 500,000
06/02/2023 Nguyễn Ngọc Duyên (03) đóng góp quỹ -CK 500,000
06/03/2023 Trần Thị Lệ (12) đóng góp quỹ -TM 1,000,000
02/06/2023 Bùi Nguyên Khánh (08) đóng góp quỹ -CK 5,000,000
25/06/2023 Phạm Thái (06) đóng góp quỹ -TM 500,000
25/06/2023 Cao Văn Năm (06) đóng góp quỹ -TM 500,000
28/06/2023 Bùi Nguyên Khánh (08) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 5,000,000
28/06/2023 Thái Thị Khoắn (12) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
28/06/2023 Nguyễn Ngọc Ẩn (02) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 500,000
28/06/2023 Lê Thị Ngọc Khoa (04) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
28/06/2023 Phạm Hồng Huyên (01) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
28/06/2023 Nguyễn Thị Thanh Hương (04) đg giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
28/06/2023 Nguyễn Hoàng Việt (11) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 500,000
28/06/2023 ĐX Cảnh (01) và TT Lệ Nga (02) đg giúp Thầy Tề-CK 2,000,000
28/06/2023 Nguyễn Thị Mỹ Hiền (02) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
28/06/2023 Nguyễn Văn Mười (10) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
28/06/2023 Dương Nguyên Thúy Mai (02) đg giúp Thầy Tề-CK 500,000
28/06/2023 Phạm Thanh Danh (09) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 500,000
28/06/2023 Nguyễn Thị Tuyết Sương (03) đg giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
28/06/2023 Phạm Thị Huệ (08) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 500,000
29/06/2023 Luk Lăng Hải (11) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 500,000
29/06/2023 Phùng Vương Anh Đào (10) đg giúp Thầy Tề-CK 500,000
29/06/2023 Nguyễn Hồng Thế (02) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
29/06/2023 Phạm Thị Hoa (08) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 500,000
29/06/2023 Nguyễn Hữu Tiến (07) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
29/06/2023 Trần Thị Lệ (12) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 3,000,000
29/06/2023 Nguyễn Thị Ánh Tuyết (02) đg giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
29/06/2023 Nguyễn Văn Tâm (11) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
29/06/2023 Lý Trung Tín (06) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 2,000,000
29/06/2023 Nguyễn Hữu Thăm (11) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
29/06/2023 Lê Hà Thanh Mai (01) đóng góp giúp Thầy Tề-CK 500,000
29/06/2023 PT. Thọ & TT. Tâm (08) đg giúp Thầy Tề-CK 2,000,000
29/06/2023 Lớp trưởng & Tập thể nữ (08) đg giúp Thầy Tề-CK 2,000,000
29/06/2023 Lương Thị Lệ Hằng (10) đg giúp Thầy Tề-CK 1,000,000
30/06/2023 Nguyễn Khắc Hiếu (11) đóng góp giúp Thầy Tề 4,688,000
30/06/2023 Trần Văn Thông (05) đóng góp giúp Thầy Tề 2,000,000
04/07/2023 Trần Thị Hạnh Nhơn (04) đóng góp giúp Thầy Tề 1,000,000
14/11/2023 Nguyễn Văn Tâm (11) đóng góp quỹ -TM 1,000,000
16/12/2023 Nguyễn Văn Chu (06) đóng góp quỹ -TM 500,000
21/12/2023 Nguyễn Hồng Thế (02) đóng góp quỹ -CK 1,000,000
27/12/2023 Trần Thu Hằng (08) đóng góp quỹ -CK 1,000,000
Thu tiền lãi ngân hàng và sổ tiết kiệm 74,676
31/03/2023    - Lãi Quí I/2022 60,434
30/06/2023    - Lãi Quí II/2022 7,330
30/09/2023    - Lãi Quí III/2022 4,333
31/12/2023    - Lãi Quí IV/2022 2,579
Chi thăm tết (4,000,000)
13/01/2023    - Tiền Tết tặng Em của N.C.Tổng (lớp 08) ở Quy Nhơn  (2,000,000)
19/01/2023    - Tiền Tết tặng gia đình L.L.Hải (lớp 11) ở TPHCM (2,000,000)
  Chi họp mặt (67,586,000)
04/02/2023    - Tổ chức HM C16 lần 3 tại NH Đông Hồ Q10 (64,586,000)
24/10/2023    - Thưởng Đức Duy con T.M. Hà 09C16 đậu HV Hàng Không (1,000,000)
25/11/2023    - Hoa C16 chúc mừng C22 HM Kỷ niệm 35 năm tốt nghiệp (1,000,000)
Chi thăm bệnh (47,188,000)
08/02/2023    - Thăm Quý Hoàng (lớp 01) bệnh nằm BV Nhân Dân GĐịnh (500,000)
01/03/2023    - Thăm HT Sỹ (08) bệnh nằm ở nhà con - Q12 (500,000)
27/04/2023    - Thăm PT Thu (05) bệnh nằm ở BV Thống Nhất (500,000)
01/06/2023    - Thăm Thầy Tề bệnh năm tại nhà sau khi tạm rời BV 175 (2,000,000)
03/07/2023    - Thăm Thầy Tề bệnh nằm tại BV Bình Dân (40,188,000)
07/07/2023    - Thăm Thầy Trà bệnh nằm tại BV Thống Nhất (2,000,000)
14/11/2023    - Thăm NV Ngọc (11) bệnh nằm ở nhà - Q8 (1,000,000)
21/12/2023    - Thăm LN Lan (05) bệnh - Q Gò Vấp (500,000)
Chi viếng tang (6,000,000)
13/01/2023    - Hoa viếng tang Thầy Phùng Văn Tiến (Hà Nội) (1,000,000)
14/01/2023    - Hoa viếng tang Cô Lê Thị Kim Phụng (Q8-TpHCM) (1,000,000)
17/03/2023    - Hoa viếng tang mẹ của Lương Lệ Hằng (10) (Ninh Hòa) (1,000,000)
24/06/2023    - Hoa viếng tang chồng của PT Nga (10) ( PNhuận-TpHCM) (1,000,000)
10/10/2023    - Hoa viếng tang Ba của Trần Minh Hà (09) (Vĩnh Long) (1,000,000)
Chi học bổng cho con các gia đình khó khăn (5,000,000)
07/09/2023    - Tặng Hải Anh (con Luk L. Hải -lớp 11) Năm II ĐH HUTECH (5,000,000)
Chi hỗ trợ các gia đình khó khăn 0
Chi hành chánh (3,102,000)
22/09/2023    - Phí giữ dv Hosting Web C16daihoctckt 2 năm (10/23-01/26) (2,455,200)
07/11/2023    - Phí giữ dv Domain Web C16daihoctckt 1 năm (12/23-12/24) (396,000)
15/11/2023    - Phí giữ dv S.SSL Web C16thongtinct 1 năm (12/23-12/24) (250,800)
SỐ DƯ 31.12.2023 27,388,167
Tài khỏan 7,388,167
Sổ Tiết Kiệm 0
Tiền Mặt 20,000,000
Cộng 27,388,167
Đóng góp quỹ C16 bằng chuyển khỏan xin gửi về tài khoản của khóa:
- Tài khỏan số   :     32803539
- Chủ tài khỏan :     Trần Văn Thông
- Ngân hàng     :     ACB TP.HCM
                           Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính Báo Cáo TC Quỹ C16 năm 2023.