Tin học

Sử dụng hàm Sum(Offset)

Bạn đã bao giờ so sánh Thực Hiện với Kế Họach của một số tháng trong năm chưa? Chắc là có, nhất là những ai hay làm công tác phân tích so sánh.

Bạn đang ở trang: Trang chủ Nghiệp vụ Tin học