C16 dự Họp Mặt của C22 tại Vũng Tàu (14/11/2015)

Được sự ủy nhiệm của Ban Điều Hành BLL C16, các bạn Nguyễn Ngọc Khánh (lớp 10); Sử Văn Minh (lớp 04) và Nguyễn Thị Mai (lớp 08) đã thay mặt BLL C16 dự cuộc Họp Mặt của C22 tại Khách Sạn Cap Saint Jacques (Vũng Tàu) vào trưa Thứ Bảy 14/11/2015.

Mời các bạn xem một số hình ảnh của cuộc Họp Mặt này.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C22 DSC07456 
Tieáp ñoùn khaùch taïi KS Cap Saint Jacques.
 
C22 DSC07460 
Đại diện C16 trên sân khấu cùng C22.
Töø traùi sang: anhThaéng(C22)_Mai (08C16)_Minh (04C16)_Khaùnh (10C16).
 
C22 DSC07470 
MC ñieàu haønh chöông trình. MC ñeán töø Sôû VHTT Vuõng Taøu.
 
C22 DSC07483 
Anh Löu (Tröôûng Ban Lieân Laïc C22) phaùt bieåu khai maïc.
 
C22 DSC07486 
Chuïp aûnh löu nieäm cuøng Coâ Gíao.Töø traùi sang:
Ñöùng: Lôùp 1 & 2 C22.
      Ngoài: Coâ Bình Minh, Coâ Phuïng
 
C22 DSC07489 
Toøan caûnh cöïu SV C22 cuøng hai Coâ Giaùo treân saân khaáu.
 
C22 DSC07504 
Anh Nguyeãn NgoïcKhaùnh-ñaïi dieän BLL C16 - phaùt bieåu caûm töôûng vaø chuùc möøng C22.
 
C22 DSC07506 
Anh Phuù (C22)_Thay mặt BTC Họp Mặt Vuõng Taøu trao quøa taëng löu nieäm cho anh Löu_BLL C22.
 
C22 DSC07507 
Anh Phuù trao Côø Luaân Löu HM truyeàn thoáng C22 cho anh Thaønh (C22).
 
C22 DSC07519 
Anh Khaùnh (C16) song ca văn ngheä cuøng anh Thaéng(C22).
 
C22 DSC07523 
Mai (08C16) ngoài cuøng baøn vôùi hai Coâ Giaùo.
Töø traùi sang: Anh Cöôøng(C22)_Coâ Phuïng_Anh Minh (C22)_Coâ Bình Minh_Mai (C16)_Anh Töôùc (C22).
 
C22 DSC07531 
Söû Văn Minh (04C16) chuïp chungvôùi caùc cöïu SV C22.
Minh ñöùng thöù 3 töø phaûi sang
 
C22 DSC07547 
Nhoùm cöïu SV C22 nhaän Côø Luaân LöuTruyeànThoáng, se õtoå chöùc hoïp maët k tôùi taïi TP.HCM.
Đây là điểm hay trong tổ chức Họp Mặt của C22: mỗi năm sẽ làm họp mặt một lần, do mỗi nhóm khác nhau trong khóa tổ chức.
 
                                                       @@@
 
Trần Thông tường trình
24/11/2015

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Hình ảnh Hình ảnh khác C16 dự Họp Mặt của C22 tại Vũng Tàu (14/11/2015)