Danh sách Ban Liên Lạc - cập nhật 11/02/2014

Do một số nhân sự thay đổi (chủ yếu là xuất cảnh định cư ở nước ngoài), danh sách BLL được cập nhật lại như sau:

 STT Họ và Tên                      Lớp Trách nhiệm                Số ĐTDĐ         Email

1      TRẦN VĂN THÔNG          05  Trưởng Ban Điều Hành  0903831362     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2      CHUNG NGHĨA NHỎ        02  Phó Ban Điều hành       0903724626    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3      TRẦN MINH HÀ               09  Phó Ban Điều hành       0903725342    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4      DƯƠNG XUÂN PHÁT        12  Phó Ban Điều hành       0903952983    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5      NGUYỄN VĂN MƯỜI        10  Phó Ban Điều hành       0908892888    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6      PHAN THÚY NGỌC          01  Đại diện liên lạc lớp       0913915318    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7      ĐẶNG XUÂN CẢNH          01  Đại diện liên lạc lớp       0908317468    canh.dang@rsm.com.vn

8      LÊ HỮU THUẤN              02  Đại diện liên lạc lớp       0913917517    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9      NG. THỊ TUYẾT SƯƠNG   03  Đại diện liên lạc lớp       0908221436    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10    TRẦN THỊ HẠNH NHƠN    04  Đại diện liên lạc lớp       0913900630    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11    ĐẶNG CÔNG TRIỀT         04  Đại diện liên lạc lớp        0918162492    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12    ĐẶNG THUÝ PHƯỢNG     05  Đại diện liên lạc lớp        0913193672     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13    TRẦN THÁI THANH         06  Đại diện liên lạc lớp        0903650420     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14    PHẠM ĐĂNG HUẤN         07  Đại diện liên lạc lớp        0908121119     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15    BÙI NGUYÊN KHÁNH      08  Đại diện liên lạc lớp         0903827414     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16    NGUYỄN THỊ MAI           08  Đại diện liên lạc lớp         0913840828    nguyenthimaimedicoast.com.vn

17    HOÀNG THANH LÂM       09  Đại diện liên lạc lớp         0913445300    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18    NGUYỄN NGỌC KHÁNH   10  Đại diện liên lạc lớp         0909841365    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19    NGUYỄN VĂN TÂM         11 Đại diện liên lạc lớp         0903967965     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20    ĐÀO MINH HOA            11  Đại diện liên lạc lớp         0908370778     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21    PHAN VĂN DŨNG          12  Đại diện liên lạc lớp         0913911525     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Danh sách Danh sách ban liên lạc Danh sách Ban Liên Lạc - cập nhật 11/02/2014