Danh sách Ban Liên Lạc-cập nhật 04/10/12

Danh sách Ban Liên Lạc cựu SV C16 như sau:

STT Họ và Tên Lớp Trách nhiệm Số ĐT DĐ Email
1 TRẦN VĂN THÔNG 05 Trưởng Ban Điều Hành 0903831362 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 CHUNG NGHĨA NHỎ 02 Phó Ban Điều hành 0903724626 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 TRẦN MINH HÀ 09 Phó Ban Điều hành 0903725342 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 DƯƠNG XUÂN PHÁT 12 Phó Ban Điều hành 0903952983 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ĐẶNG XUÂN TÙNG 10 Phó Ban Điều hành 0908892888 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 PHAN THÚY NGỌC 01 Đại diện liên lạc lớp 0913915318 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ĐẶNG XUÂN CẢNH 01 Đại diện liên lạc lớp 0908317468 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 LÊ HỮU THUẤN 02 Đại diện liên lạc lớp 0913917517 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 DƯƠNG THỊ LỆ HOA 03 Đại diện liên lạc lớp 0917320105 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 TRẦN THỊ HẠNH NHƠN 04 Đại diện liên lạc lớp 0913900630 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 ĐẶNG CÔNG TRIỀT 04 Đại diện liên lạc lớp 0918162492 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 ĐẶNG THUÝ PHƯỢNG 05 Đại diện liên lạc lớp 0913193672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 TRẦN THÁI THANH 06 Đại diện liên lạc lớp 0903650420 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 VY VĂN SÁNG 06 Đại diện liên lạc lớp 0908462805 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 NGUYỄN KINH KHA 07 Đại diện liên lạc lớp 0903953196  
16 PHẠM ĐĂNG HUẤN 07 Đại diện liên lạc lớp 0908121119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 NGUYỄN THỊ MAI 08 Đại diện liên lạc lớp 0913840828 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 HOÀNG THANH LÂM 09 Đại diện liên lạc lớp 0913445300 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 10 Đại diện liên lạc lớp 0909841365 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 NGUYỄN VĂN MƯỜI 10 Đại diện liên lạc lớp 0903738384 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 NGUYỄN VĂN TÂM 11 Đại diện liên lạc lớp 0903967965 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 ĐÀO MINH HOA 11 Đại diện liên lạc lớp 0908370778 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 PHAN VĂN DŨNG 12 Đại diện liên lạc lớp 0913911525 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Danh sách Danh sách ban liên lạc Danh sách Ban Liên Lạc-cập nhật 04/10/12