Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2015

 Xin gửi các bạn Báo Cáo Thu Chi Quỹ C16 năm 2015.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
--------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO CHI TIẾT THU-CHI QUỸ C16 NĂM 2015 TẠI THỜI ĐIỂM 31/Dec/2015
        VNDong
Nội dung          Số tiền
Tồn 31/12/2014 mang sang 67,828,738
Thu đóng góp quỹ từ các cựu sv C16 84,750,000
   - C.N.Nhỏ (02C16) đóng góp quỹ bằng TM - 08/01/15 1,300,000
   - P.V.A.Đào (10C16) đóng góp quỹ bằng TM - 24/01/15 500,000
   - B.N.Khánh (08C16) tặng tiền tết gđ Nhân & Thanh (08C16) - 26/01/15 4,000,000
   - T.C.Thành (03C16) đóng góp quỹ bằng TM - 10/02/15 1,000,000
   - C.V.Năm (06C16) đóng góp quỹ bằng TM - 10/02/15 1,000,000
   - N.T.T.Hương (04C16) đóng góp quỹ bằng CK - 13/02/15 1,000,000
   - N.N.Sanh (04C16) đóng góp quỹ bằng TM - 14/02/15 500,000
   - N.N.Sanh (04C16) gửi tặng tiền tết cho gđ Hiệp (04C16) - 14/02/15 1,000,000
   - N.N.Ẩn (02C16) đóng góp quỹ bằng TM - 28/02/15 2,000,000
   - N.H.Thế (02C16) đóng góp quỹ bằng TM - 28/02/15 2,000,000
   - C.V.Năm (06C16) đóng góp quỹ bằng TM 100USD - 28/02/15 2,150,000
   - T.V.Thông (05C16) đóng góp quỹ bằng TM - 17/03/15 2,000,000
   - T.T.T.Nguyên (11C16) đóng góp quỹ bằng TM - 17/03/15 500,000
   - N.T.Mai (08C16) đóng góp quỹ bằng CK - 24/03/15 2,000,000
   - N.B.Lánh (12C16) đóng góp quỹ bằng TM - 12/04/15 2,000,000
   - N.T.Châu (08C16) đóng góp quỹ bằng CK - 21/04/15 500,000
   - N.V.Chu (06C16) đóng góp quỹ bằng TM - 25/04/15 500,000
   - B.N.Khánh (08C16) đóng góp quỹ bằng CK - 26/07/15 2,000,000
   - N.T.Mỹ Hiền (02C16) đóng góp quỹ bằng CK - 08/09/15 2,000,000
   - N.T.T.Hương (04C16) đóng góp quỹ bằng TM - 04/10/15 1,000,000
   - Lê Dũng (12C16) đóng góp quỹ bằng TM - 04/10/15 1,000,000
   - T.V.Thông (lớp 05-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 19/10/15 1,000,000
   - C.N.Nhỏ (lớp 02-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 19/10/15 1,000,000
   - P.H.Huyên (lớp 01-L.Xuyên) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) -20/10/15 1,000,000
   - N.T.Giang (lớp 04-V.Long) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 20/10/15 500,000
   - B.N.Khánh (lớp 08-Cà Mau) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 20/10/15 1,000,000
   - T.M.Hà (lớp 09-Sài Gòn) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 20/10/15 1,000,000
   - P.Thái (lớp 06-Sài Gòn) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 20/10/15 1,000,000
   - N.N.Ẩn (lớp 02-Tuy Hòa) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 21/10/15 1,000,000
   - N.T.A.Tuyết (lớp 02-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 21/10/15 1,000,000
   - P.T.Danh (lớp 09-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 21/10/15 500,000
   - L.T.M.Liên (lớp 07 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 21/10/15 500,000
   - H.P.Quang (lớp 10-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 21/10/15 1,000,000
   - N.H.Tiến (lớp 07 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) -21/10/15 500,000
   - S.V.Minh (lớp 04-Sài Gòn) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 21/10/15 500,000
   - P.T.Thu (lớp 05 -Sài Gòn) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 21/10/15 1,000,000
   - T.T.Khoắn (lớp 12-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 21/10/15 500,000
   - D.X.Phát (lớp 12-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 21/10/15 1,000,000
   - N.T.T.Hương (lớp 04-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 22/10/15 1,000,000
   - Đ.T.Phượng (lớp 05 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 22/10/15 500,000
   - N.V.Chu (lớp 06 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 23/10/15 500,000
   - N.N.Khánh (lớp 10 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 23/10/15 500,000
   - L.H.T.Mai (lớp 01 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 23/10/15 500,000
   - Đ.T.Vân (lớp 04 -N.Trang) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 23/10/15 500,000
   - N.Q.Hoàng (lớp 01 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) -23/10/15 1,000,000
   - N.T.Mai (lớp 08 -V.Tàu) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 23/10/15 500,000
   - C.V.Năm (lớp 06-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 23/10/15 500,000
   - N.N.Tâm (lớp 03-N.Trang) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 24/10/15 500,000
   - N.H.Thế (lớp 02-Mỹ Tho) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 24/10/15 1,000,000
   - Đ.X.Tùng (lớp 10-Mỹ ) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 24/10/15 1,000,000
   - N.T.T.Sương (lớp 03 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 24/10/15 500,000
   - V.M.Cường (lớp 02-Đ.Nẵng) giúp HV.Hoài (lớp 01) ch.bệnh (CK) - 26/10/15 3,000,000
   - P.N.Tuyết (lớp 04 -H.Môn) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 26/10/15 2,000,000
   - H.T.Hùng (lớp 03 -Pleiku) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 26/10/15 1,000,000
   - H.T.N.Anh (lớp 01 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 26/10/15 1,000,000
   - T.T.Phong (lớp 01 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 26/10/15 1,000,000
   - N.H.Thăm (lớp 11 -Biên Hòa) đóng góp quỹ bằng CK - 26/10/15 500,000
   - N.H.Thăm (lớp 11 -B.Hòa) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 26/10/15 500,000
   - T.H.Khánh (lớp 05-SG ) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 26/10/15 1,000,000

   - L.T.N.Khoa (lớp 04-B.Dương ) giúp HV.Hoài (lớp 01) ch.bệnh (TM) - 26/10/15

500,000
   - N.V.Mười (lớp 10 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 28/10/15 1,000,000
   - D.A.Huy (lớp 01 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 28/10/15 500,000
   - H.T.Lâm (lớp 09 -T.Hòa) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 30/10/15 500,000
   - T.K.Tươi (lớp 11 -L.Xuyên) giúp HV.Hoài (lớp 01) ch. bệnh (CK) - 30/10/15 1,000,000
   - T.D.Thiết (lớp 03 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) ch. bệnh (CK) - 30/10/15 500,000
   - N.T.Huệ (lớp 07 -SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 30/10/15 500,000
   - L.T.Đan (lớp 08 -C.Đốc) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 30/10/15 500,000
   - P.T.T.Ngọc (lớp 01-SG ) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 31/10/15 1,000,000
   - V.T.Hiệp (lớp 06-SG ) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 31/10/15 500,000

   - L.T.L.Hằng (lớp 10-N.Trang ) giúp HV.Hoài (lớp 01) ch.bệnh (TM) - 31/10/15

500,000
   - Đ.Q.Còn (lớp 01-Tây Ninh ) giúp HV.Hoài (lớp 01) ch.bệnh (TM) - 31/10/15 500,000
   - C.S.Tú (lớp 06-Sài Gòn ) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 01/11/15 1,000,000
   - N.B.Lánh (lớp 12-T.Hòa) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 02/11/15 1,000,000
   - B.N.Khánh (lớp 08-Cà Mau) đóng góp quỹ (TM) - 05/11/15 1,000,000
   - N.H.Tuấn (lớp 03-SG ) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 06/11/15 500,000
   - T.T.T.Nguyên (lớp 11-SG ) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 10/11/15 1,000,000
   - Đ.X.Cảnh (lớp 01-SG ) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 10/11/15 1,000,000
   - N.N.Khánh (lớp 10-Sài Gòn) đóng góp quỹ (TM) - 14/11/15 1,000,000
   - Đ.C.Triết (lớp 04-Sài Gòn) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 16/11/15 1,000,000
   - T.T.Hạnh (lớp 07-B.Hòa) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) -16/11/15 500,000
   - N.K.Hiếu (lớp 11-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 19/11/15 500,000
   - N.T.Hoàng (lớp 05-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (CK) - 19/11/15 500,000
   - N.N.Sanh (lớp 04-SG) giúp HV.Hoài (lớp 01) chữa bệnh (TM) - 19/11/15 500,000
   - P.T.Hạnh (lớp 01-Sóc Trăng) đóng góp quỹ - 10/12/15 500,000
   - N.H.Thế (lớp 02-Mỹ Tho) đóng góp quỹ - 10/12/15 300,000
   - Đ.M.Sen (lớp 11-Bỉ) đóng góp quỹ - 13/12/15 2,500,000
   - T.V.Thông (lớp 05-Sài Gòn) đóng góp quỹ - 16/12/15 2,000,000
Thu tiền lãi ngân hàng và sổ tiết kiệm 6,925,753
   - Quí I/2014 4,486,575
   - Quí II/2014 14,650
   - Quí III/2014 2,409,664
   - Quí IV/2014 14,864
Chi thăm tết (14,640,000)
   - Quà Tết tặng gia đình L.Q.Trung (lớp 07-Cao Lãnh) - 01/02/15 (320,000)
   - Quà Tết tặng gia đình T.V.Trí (lớp 03-Quảng Ngãi) - 04/02/15 (320,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình L.V.Dũng (lớp 05-Long Xuyên) - 08/02/15 (1,000,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình H.Đ.Trọng (lớp 02-TPHCM) - 15/02/15 (1,000,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình P.T.Hiệp (lớp 04) ở TP.HCM - 31/01/15 (1,000,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình H.N.Sáng (lớp 04) ở TPHCM - 07/02/15 (1,000,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình L.L.Hải (lớp 11) ở TPHCM - 02/02/15 (1,000,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình K.H.Nhân (lớp 08) ở TPHCM - 15/02/15 (1,000,000)
   - Tiền Tết Khánh (08) tặng gđ K.H.Nhân (lớp 08) ở TPHCM - 15/02/15 (2,000,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình H.N.Thanh (lớp 08) ở Long An dịp - 05/02/15 (1,000,000)
   - Tiền Tết Khánh (08) tặng gđ H.N.Thanh (lớp 08) ở Long An - 05/02/15 (2,000,000)
   - Tiền Tết tặng Mẹ của N.C.Tổng (lớp 08) ở Quy Nhơn - 08/02/15 (2,000,000)
   - Tiền Tết Sanh (04) tặng gia đình P.T.Hiệp (lớp 04) ở TPHCM - 15/02/15 (1,000,000)
Chi họp mặt (9,680,000)
   - Bia và trái cây đám giỗ Huấn - 29/08/2015 (500,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐH-CĐ 04/10/15 - Tiền thưởng 7 cháu (3,500,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐH-CĐ 04/10/15 - Hoa và nước suối (230,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐH-CĐ 04/10/15 - Quà tặng Thầy Trà (1,000,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐH-CĐ 04/10/15 - Ăn trưa cho các cháu (1,000,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐH-CĐ 04/10/15 - Băng-rôn (200,000)
   - Lẵng hoa mừng Họp Mặt C22 ở Vũng Tàu 14/11/15 (1,000,000)
   - Thăm Thầy Ninh 20/11 (Tiền 1.0/Quà 0.9/Hoa 0.35)- 29/11/2015 (2,250,000)
Chi thăm bệnh (47,950,000)
   - Thăm N.N.Ẩn (lớp 02) bệnh nằm tại BV T.Nhất-TPHCM- 22/04/2015 (450,000)
   - Thăm H.V.Hoài (lớp 01) tại BV Điều Dưỡng PHCN -TPHCM- 26/09/2015 (500,000)
   - Giúp H.V.Hoài (lớp 01) tại BV Đ.Dưỡng PHCN -TPHCM- 31/10/2015 (20,000,000)

   - Giúp H.V.Hoài (lớp 01) chữa bệnh - Đưa cho gđ tại đám tang-10/12/2015

(27,000,000)
Chi viếng tang (9,609,000)
   - Bác Năm Như (Nguyên Trưởng phòng TCCB mất 24/12/14) - 03/01/15 (409,000)
   - Mẹ N.Q.Hoàng (Lớp 01) - 08/01/15 (500,000)
   - Mẹ T.M.Hà (Lớp 09) - 24/01/15 (500,000)
   - Mẹ N.T.Châu (Lớp 08) - 16/02/15 (500,000)
   - Mẹ P.N.Tuyết (Lớp 04) - 24/03/15 (500,000)
   - Ba L.T.Đan (Lớp 08) - 13/04/15 (500,000)
   - Mẹ N.N.Duyên (Lớp 03) - 03/07/15 (500,000)
   - Ba Vợ Đ.Q.Còn (Lớp 01) - 16/09/15 (500,000)
   - Ba Vợ T.H.Khánh (Lớp 05) - 09/11/15 (500,000)
   - Ba của Đ.Q.Cường (lớp 03)-Tp.HCM (500,000)
   - Hoa và trái cây viếng tang Huỳnh Văn Hoài (01C16) - 10/12/15 (1,700,000)
   - Thuê xe đi Sóc Trăng viếng tang Huỳnh Văn Hoài (01C16) - 10/12/15 (3,000,000)
Chi học bổng cho con các gia đình khó khăn (22,500,000)
   - Tặng cháu Như (con của Hiệp -lớp 04) ở TP.HCM - 04/10/15 (7,500,000)
   - Tặng cháu Anh (con của Sáng -lớp 04) ở TP.HCM - 04/10/15 (2,500,000)
   - Tặng cháu Phúc (con của K.H.Nhân -lớp 08) ở TP.HCM - 04/10/15 (5,000,000)
   - Tặng cháu Hải Anh (con của Luk L. Hải -lớp 11) ở TP.HCM - 04/10/15 (2,500,000)
   - Tặng cháu Kim Bình (con của Thanh -lớp 08) ở Long An - 04/10/15 (5,000,000)
Chi hỗ trợ các gia đình khó khăn 0
Chi hành chánh (4,103,333)
   - In thiệp chúc Tết Ất Mùi - 03/01/2015 (1,936,000)
   - Cước phí bưu điện gửi thiệp chúc Tết Ất Mùi - 02/02/2015 (708,000)
   - Làm tròn số - 31/03/2015 667
   - Phí chuyển tiền 26 trđ cho Thế đưa tặng con Trung (C.Lãnh) - 17/08/15 (20,000)
   - Phí duy trì website 1 năm (24/09/15-24/09/16) - 01/09/15 (1,440,000)
CỘNG 51,022,158
Tài khỏan 1,626,558
Sổ Tiết Kiệm 25,000,000
Tiền Mặt 24,395,600
Cộng 51,022,158
                     
Đóng góp quỹ C16 bằng chuyển khỏan xin gửi về tài khoản của khóa:
- Tài khỏan số :       32803539
- Chủ tài khỏan :   Trần Văn Thông
- Ngân hàng   :       ACB TP.HCM
                           Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2015